Đại Dương Oceanpharm

0 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ocean pharm lấy “ tốc độ, hiệu quả trong từng hành động” làm tôn chỉ, và lấy “ Quyết định nhanh – Đầu tư nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng nhanh” làm giá trị bản sắc. Ocean pharm đề cao khát vọng tiên phong và xác định “ Chiến thắng thuộc về người đúng hẹn”. Ocean pharm đề cao tốc độ nhưng luôn lấy câu “ Không nhanh ẩu đoảng” để tự răn mình