Công Ty TNHH Transtech Việt Nam

1 CÔNG VIỆC ĐANG TUYỂN DỤNG

Mục Lục

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Hoàn thiện sản phẩm dệt(bao gồm công đoạn in trên sản phẩm của doanh nghiệp)
- Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
- Chi tiết: bán buôn vải thô, vải đã qua công đoạn in và thành phẩm các loại (CPC 622)
- Bán buôn tổng hợp(trừ mặt hàng nhà nước cấm)